GDPR/ AVG

 

Privacyreglement voor uw bedrijf.

Triple.is helpt u bij de implementatie!

Stuur een eMail naar Support@Triple.is

 

1. Begripsbepalingen in dit reglement wordt verstaan onder:

· De wet: de Wet bescherming persoonsgegevens;

· Persoonsgegeven: elk gegeven over een herkenbaar persoon;

· Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen rond persoonsgegevens. Daaronder bedoelen we in elk geval: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;

· Bestand: een geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

· Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

· Bewerker: degene die voor de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;

· Betrokkene: degene over wie een persoonsgegeven gaat;

· Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

· Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;

· Toestemming van de betrokkene: elke vrije wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;

· Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

· Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

 

2. Bereik

1. Dit reglement geldt voor de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het geldt ook voor niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen.

2. Dit reglement geldt voor Uw bedrijf en gaat over de verwerkingen van persoonsgegevens van Klanten, Medewerkers en Vrijwilligers.

 

3. Doel

1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van Uw bedrijf en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.

2. De doeleinden waarvoor binnen Uw bedrijf gegevens worden verzameld en verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de bijlage.

 

4. Vertegenwoordiging betrokkene

1. Als de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt of onder curatele is gesteld, dan wel als de betrokkene een mentor heeft, is de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger nodig.

2. Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

 

5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

1. Uw bedrijf is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van Uw bedrijf is een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.

2. Uw bedrijf zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

3. Uw bedrijf is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement.

 

6. Rechtmatige verwerking

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3. Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.

4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

· De betrokkene voor de verwerking zijn schriftelijk toestemming heeft verleend;

· De gegevensverwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die nodig zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

· De gegevensverwerking nodig is om een wettelijke verplichting van Uw bedrijf na te komen;

· De gegevensverwerking nodig is in verband met een vitaal belang van betrokkene;

· De gegevensverwerking nodig is vanwege een belang van Uw bedrijf of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.

5. Ieder die handelt onder het gezag van Uw bedrijf verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van Uw bedrijf, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

6. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die zich hebben verplicht tot geheimhouding.

 

7. Verwerking van persoonsgegevens

1. De verwerking vindt plaats door medewerkers van Uw bedrijf voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van Uw bedrijf nodig is.

2. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

3. Zonder toestemming van de cliënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt worden verstrekt indien:

4. Het moment waarop dat moet gebeuren is:

· Het moment dat Uw bedrijf de gegevens vastlegt of

· Als Uw bedrijf de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde.

 

5. Uw bedrijf verstrekt nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

6. Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de Uw bedrijf de herkomst van de gegevens vast.

7. Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient Uw bedrijf de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens.

 

8. Recht op inzage

1. De betrokkene heeft het recht verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben in te zien.

2. Uw bedrijf deelt eenieder op diens verzoek - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.

3. Als dat het geval is, verstrekt Uw bedrijf de verzoeker desgewenst - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.

4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet Uw bedrijf aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.

5. Uw bedrijf kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:

· De opsporing en vervolging van strafbare feiten;

· De bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

 

9. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat Uw bedrijf over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.

2. Uw bedrijf deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat.

3. Uw bedrijf draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

 

10. Bewaren van gegevens

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.

2. Uw bedrijf verwijdert klantgegevens uiterlijk 3 jaar na beëindiging van de dienstverlening, alle tot de persoon te herleiden gegevens, behalve als de wet een ander termijn aangeeft.

3. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

4. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.

5. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat

· Het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;

· Het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of

· Indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

 

11. Functionaris Bescherming Persoonsgegevens

1. Uw bedrijf heeft de functie van Functionaris Bescherming Persoonsgegevens ingesteld ter bewaking van de richtlijnen rond verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

2. Hiervan is melding gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

12. Klachtenregeling Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

· De betrokken manager van Uw bedrijf;

· De Geschilleninstantie Maatschappelijke Dienstverlening, nadat de interne klachtenprocedure van Uw bedrijf is doorlopen (zie ook klachtenreglement Uw bedrijf)

· De arbeidsdeskundige van UWV.

· De rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en

· Het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

 

13. Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift

1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door Uw bedrijf.

2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

3. Dit reglement is treedt in werking per 01-01-2017 en vervangt hiermee het bestaande reglement.

4. Dit reglement is bij Uw bedrijf in te zien en staat op de site van Uw bedrijf. Desgewenst kan een afschrift van dit reglement worden verkregen.

 

14. Onvoorzien In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Uw bedrijf, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.